Hướng dẫn & Ý tưởng Chuyến đi

VOTE: Kildare's Best Guinness

Với Ngày của Paddy đang xuất hiện, chúng tôi đang tìm kiếm pint tốt nhất của Black Stuff ở Kildare! Chúng tôi đã tổng hợp một số địa điểm yêu thích của chúng tôi ở Quận Thoroughbred, vì vậy hãy bình chọn cho địa điểm yêu thích của bạn bên dưới. Hãy nhớ rằng, nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã để lại một đối thủ cạnh tranh, hãy cho chúng tôi biết Facebook.


Nhận Lấy cảm hứng

Các hướng dẫn khác mà bạn có thể thích